BIP
BIP

Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z zapewnieniem komunikacji z SOR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 Nazwa inwestycji Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z zapewnieniem komunikacji z SOR w W.S.S. w Zgierzu.

Całkowita wartość projektu 2 000 000 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 1 700 000 PLN

 Nazwa beneficjenta Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

W dniu 5 maja 2011 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-003/10 pod nazwą: „Budowa lądowiska dla śmigłowców ratunkowych wraz z zapewnieniem komunikacji z SOR w W.S.S. w Zgierzu”, w ramach działania 12.1 – Rozwój Systemu Ratownictwa Medycznego, Priorytetu XII-Bezpieczeństwo Zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Bezpośrednim celem projektu jest zabezpieczenie poprawnego i bezpiecznego transportu lotniczego pacjentów ze stanami zagrożenia życia wymagających zabezpieczenie i hospitalizacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. 

 Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę płyty lądowiska dla śmigłowców, w tym: odwodnienie nawierzchni, zabezpieczenie p.poż. i ratownicze operacji lotniczych; oznakowanie dzienne i nocne; wskaźnik kierunku wiatru; wyposażenie w łączność radiową i telefoniczną; zabezpieczenie lądowiska; ograniczenie wysokości zabudowy w obszarze lądowiska; budowę drogi dojazdowej; montaż świateł nawigacyjnych; instalację w budynku obsługi lądowiska; zasilanie lądowiska; sterowanie elementami lądowiska. 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów województwa łódzkiego. Dzięki realizacji projektu poprawi się także jakość świadczonych usług, co będzie możliwe dzięki poprawie stanu infrastruktury ochrony zdrowia, zapewniającej dostępność oraz wysoką jakość specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

www.pois.gov.pl