BIP
BIP

Prawa pacjenta

Pacjent przebywający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu ma prawo do:

● Umieszczenie go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek, 
  narządów i być wybranym jako biorca zgodnie z kryteriami medycznymi.

● Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu w sprawie pośmiertnego pobrania 
  narządów lub tkanek do celów leczniczych.

● Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną wskazaną osobę 
  (koszty tej opieki ponosi pacjent)

Oprócz oddziałów zachowawczych w Szpitalu działa:
● 9 oddziałów zabiegowych, w których między innymi dokonuje się zabiegów operacyjnych 
  wszczepiania implantów i endoprotez. Średnio w roku lekarze przeprowadzają około 
  4,000 zabiegów w znieczulaniu ogólnym.
● Ośrodek Dializ z dwunastoma stanowiskami dializacyjnymi obejmujący opieką około 70 
  pacjentów z ostrą niewydolnością nerek i wykonuje u nich około 11,000 hemodializ 
  Kolejnych 15 chorych korzysta z dializ otrzewowych, w tym 4 osoby objęte są 
  automatyczną dializą otrzewnową

● Czas oczekiwania na wykonanie większości badań specjalistycznych nie przekracza 24 
  godzin. Pacjenci przyjmowani są do Szpitala bez ograniczeń a ich leczenie refundowane 
  jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

● Oprócz leczenia szpitalnego Szpital może zaoferować pacjentom ambulatoryjne leczenie 
  specjalistyczne w poradniach będących integralną częścią oddziałów, co pozwala na
  zapewnienie chorym cenionej przez nich ciągłości opieki specjalistycznej, 
  po uprzedniej hospitalizacji.

● Obrazem, potwierdzeniem i uhonorowaniem dobrej pracy zespołu lekarskiego i całego 
  personelu pielęgniarskiego było zajęcie 4 miejsca w kraju w ogłoszonym przez tygodnik 
  "Wprost" rankingu szpitali (Nr 5 z dnia 3.02.2002r.)

● Udzielania mu świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej
  przez osoby uprawnione do ich udzielania.

● Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.

● Wyrażania zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych.

● Poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

● Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której 
  dokumentacja ta może być udostępniona.

● Zapewnienie ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Zapewnienia mu:

● środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
● pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
● opieki duszpasterskiej.

Kontaktowania się z osobami z zewnątrz osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie (koszt komunikowania się ponosi pacjent)

Występowania z wnioskiem do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub o zorganizowanie konsylium lekarskiego.

Wypisanie się ze szpitala na własne żądanie i uzyskanie od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.
tomografu komputerowego, kilku aparatów ultrasonograficznych, echokardiografu Szpital wykonuje średnio w roku ponad 15,000 różnego rodzaju badań.