BIP
BIP

Aktualność

Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Dodano: , autor: WSS

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

Zarząd Województwa Łódzkieqo na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby, która:

1.   posiada wykształcenie wyższe,
2.   posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3.   posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4.   nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane

  • dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia; 
  • znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych; 
  • umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i konsekwencja w działaniu.

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:

1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy).
3. Opisany przebieg pracy zawodowej.
4. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
6. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.
7. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
9. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
10. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1110) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”
11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji.
12.Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o warunkach przetwarzania danych osobowych, która została załączona do ogłoszenia na stronie www.bip.lodzkie.pl/konkursy


Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Tryb składania ofert

Oferty należy złożyć w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu):

drogą listowną na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Zdrowotnej
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8,

lub osobiście pod adresem:

Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 12,

z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu”. Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, będą udostępnione w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prośbę o materiały można składać na adres pz.dyr@lodzkie.pl.


Załączniki