BIP
BIP

Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez utworzenie zintegrowanego systemu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji  Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez utworzenie zintegrowanego systemu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w WSS w Zgierzu

Całkowita wartość projektu 422 997,00 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 358 606,50 PLN

Nazwa beneficjenta Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

W dniu 26 listopada 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie Projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-048/13-00 pn.: „Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez utworzenie zintegrowanego systemu komputerowego w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej w WSS w Zgierzu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej.