BIP
BIP

Rozwój technologii medycznej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT z zakresu diagnostyki obrazowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji: "Rozwój technologii medycznej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT z zakresu diagnostyki obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu".

Całkowita wartość projektu 633 690,00 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 538 636,50 PLN

Nazwa beneficjenta Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

W dniu 28 listopada 2013 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie Projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-026/12-00 pn.: „Rozwój technologii medycznej poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT z zakresu diagnostyki obrazowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.