BIP
BIP

Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądotwórczego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji: Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądotwórczego w celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu

Całkowita wartość projektu 3 037 000,00 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 2 581 450,00 PLN

Nazwa beneficjenta Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

W dniu 21 grudnia 2011 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie Projektu nr WND-RPLD.02.07.00-00-033/11 pn.: „Modernizacja lokalnej sieci elektroenergetycznej wraz z wymianą agregatu prądotwórczego w celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa II. Ochrona Środowiska. Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka, Działanie II.7 Elektroenergetyka.