BIP
BIP

Stworzenie nowej technologii medycznej w W.S.S. w Zgierzu poprzez zakup systemu radiologii pośredniej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji Stworzenie nowej technologii medycznej w W.S.S. w Zgierzu poprzez zakup systemu radiologii pośredniej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Całkowita wartość projektu 724 315,15 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 549 315,15 PLN

Nazwa beneficjenta Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

W dniu 29 grudnia 2010 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie Projektu nr WND-RPLD.04.02.00-00-003/10 pn.: „Stworzenie nowej technologii medycznej w W.S.S. w Zgierzu poprzez zakup systemu radiologii pośredniej dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV. Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

W ramach realizowanego Projektu Wojewódzki  Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej- Curie w Zgierzu, informuje, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zamówienie zostało udzielone Firmie: Picel Technologgy s.c. Al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź