BIP
BIP

Poprawa infrastruktury sprzętu medycznego poprzez zakup aparatów USG

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa inwestycji  „Poprawa infrastruktury sprzętu medycznego poprzez zakup aparatów USG dla W.S.S. w Zgierzu”

Całkowita wartość projektu 1 200 000,00 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 900 000,00 PLN

 Nazwa beneficjenta Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu 

W dniu 29 czerwca 2015 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie Projektu nr WND-RPLD.05.01.00-00-071/09-00 pn.: „Poprawa infrastruktury sprzętu medycznego poprzez zakup aparatów USG dla W.S.S. w Zgierzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna, Działanie V.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia.