BIP
BIP

Zakup Centralnego Systemu Obsługi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej

„Zakup Centralnego Systemu Obsługi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dla W.S.S. w Zgierzu”

Dofinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3.- Regionalna infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 168 623,99 PLN w tym:

  • środki Funduszu w kwocie nieprzekraczającej:126 467,98 PLN i stanowiącej nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

  • wkład własny w wysokości 42 156,01 PLN