BIP
BIP

Zakup aspiracyjnego noża ultradźwiękowego CUSA Excel

„Zakup aspiracyjnego noża ultradźwiękowego CUSA Excel z możliwością wspomagania elektrochirurgicznego dla W.S.S. w Zgierzu”

Dofinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3.- Regionalna infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 277 356,27 PLN

w tym:

  • środki Funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 208 017,20 PLN i stanowiącej nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  • wkład własny w wysokości 69 339,07 PLN