BIP
BIP

Zakup wideokolonoskopu i pompy płuczącej oraz automatycznej myjni do endoskopii

„Zakup wideokolonoskopu i pompy płuczącej oraz automatycznej myjni do endoskopii dla W.S.S. w Zgierzu”

Dofinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3.- Regionalna infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 110 000,00 PLN

w tym:

  • środki Funduszu w kwocie nieprzekraczającej: 82 500,00 PLN i stanowiącej nie więcej niż 75% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;
  • wkład z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 25 000 PLN