BIP
BIP

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

W dniu 18 października 2018 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0347/18 pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu”, w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia. Zakres przedsięwzięcia obejmuje zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów województwa łódzkiego.

Całkowita wartość projektu 369 500,00 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 314 075,00 PLN

www.pois.gov.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w §4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail lub

b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.