BIP
BIP

Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego


W dniu 22 grudnia 2017 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu podpisał umowę o dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0177/17-00 pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu”,
w ramach działania 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, a szczególnie obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z jego rozbudową, dobudową szybu windy łóżkowej i zakupem sprzętu medycznego (łóżko  intensywnej terapii wraz z wyposażeniem, łóżka szpitalne elektryczne wraz z wyposażeniem, respiratory stacjonarne, defibrylatory z kardiowersją, kardiomonitory z centralą, aparaty do znieczulenia). Planowany jest również zakup i instalacja systemu telemedycznego służącego do przesyłania danych medycznych, wysyłanych z defibrylatorów (np. badań EKG) bezpośrednio z ambulansu do stacji odbiorczej w Szpitalu. 

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów województwa łódzkiego. Dzięki realizacji projektu poprawi się także jakość świadczonych usług, co będzie możliwe dzięki poprawie stanu infrastruktury ochrony zdrowia, zapewniającej dostępność oraz wysoką jakość specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

Całkowita wartość projektu 7 615 191,46 PLN

Kwota dofinansowanie z EFRR 5 950 00,00 PLN

www.pois.gov.pl

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w §4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IŻ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a)  specjalny adres e-mail lub

b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.”

sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Klauzula informacyjna.pdf