BIP
BIP

Aktualność

Regulamin konkursu Dzień Mamy 2022

Regulamin konkursu Dzień Mamy 2022

Dodano: , autor: WSS

Regulamin konkursu Dzień Mamy 2022

§ 1. Postanowienia ogólne i definicje

1. W celu promocji szpitala organizuje się konkurs na stronie Szpitala w serwisie Facebook (zwany dalej „Konkursem”), na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”).

2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Organizatora wskazanego w pkt. 4.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.

4. Za wykonanie ogółu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu z wyjątkiem zastrzeżonych postanowieniami nin. Regulaminu, odpowiada Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz, (zwany dalej „Organizatorem”).

5. Konkurs jest przeprowadzany w od chwili ogłoszenia konkursu na profilu do 23.05. br. (do godz. 12.00).

6. Do Konkursu będą zakwalifikowane osoby, które w terminie prześlą odpowiedzi w komentarzu pod postem na profilu Fb Organizatora

7. Laureat zostanie zawiadomiony o rozstrzygnięciu konkursu w wiadomości prywatnej – niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców.

8. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność tematyki Konkursu z oczekiwaniami uczestnika Konkursu.

9. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prawną Konkursu i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.

10. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej szpitala oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2. Zasady Konkursu.

1. Z zastrzeżeniem pkt. 2, Uczestnikiem Konkursu może być każdy pełnoletni internauta posiadający konto w serwisie społecznościowym Facebook z wyjątkami zaznaczonymi w pkt. 2.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, pracownicy innych firm współpracujących przy jego organizacji i przeprowadzeniu oraz rodzice, małżonkowie i dzieci tychże osób.

3. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien w komentarzu pod konkursowym postem umieścić zdjęcie z zgodne z informacją uwzględnioną w poście.

* 1 osoba może umieścić tylko jedno zdjęcie.

4. Zwycięzców nagród w konkursie wyłania komisja.

5. Zgłoszenia niezawierające elementów wskazanych w pkt. 3 nie będą brane pod uwagę.

6. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

8. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883 z późn. zm.). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie przez Organizatora i inne upoważnione przez Organizatora podmioty, biorące udział na jego zlecenie w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 3. Nagroda i przekazanie nagród w Konkursie.

1.  Nagrodami w Konkursie są bilet na weekendowy pobyt w 2-osobowym pokoju w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich Domu Pracy Twórczej w Uniejowie połączony z możliwością korzystania z kompleksu termalno- basenowego.

2.  Oraz pięć dodatkowych nagród

2. Nagroda w Konkursie zostanie opodatkowana zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. O możliwości odbioru nagrody użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną niezwłocznie.

4. Zwycięzcami w konkursie będą osoby, których uzyskają w kolejności najwięcej „like’ów” lub „serduszek” w komentarzu ze zdjęciem po postem.

5. Reklamacje Uczestnik Konkursu powinien składać na piśmie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora. Reklamacje, które wpłyną w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje należy przesyłać na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja konkursu”.

7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz wskazanie podstaw reklamacji, w szczególności naruszonych postanowień Regulaminu.

8. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 5 dni roboczych od dnia doręczenia. O sposobie załatwienia reklamacji strona zostanie poinformowana pisemnie w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 4. Inne postanowienia.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Uczestnikami Konkursu, a Organizatorem będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Konkursu.

3. We wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

4. W związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności z jakichkolwiek tytułów, poza roszczeniem laureata o wydanie nagrody.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 13 maja 2022 r.

6. Niniejszy Regulamin stanowi wyłączne źródło zobowiązań Organizatora względem Uczestników