BIP
BIP

Aktualność

Szpitale Jednoimienne - Projekt Proteaz 2021

 Szpitale Jednoimienne - Projekt Proteaz 2021

Dodano: , autor: WSS

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej  - Curie w Zgierzu na podstawie umowy konsorcjum zawartej z Uniwersytetem Medycznym realizuje projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach naboru „ Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS – CoV-2 oraz w leczeniu COVID – 19.

Celem nadrzędnym projektu jest wykorzystanie badania aktywnych form proteaz MPro i PLPro wirusa SARS-CoV-2 w trakcie naturalnego przebiegu choroby COVID-19 do identyfikacji grup pacjentów z niskim ryzykiem ciężkiego przebiegu infekcji oraz stworzenia założeń alternatywnego testu diagnostycznego.

Celami szczegółowymi są:

1. Analiza zmian aktywności proteaz MPro i PLPro wirusa SARS-CoV-2 w komórkach nabłonka nosogardła w trakcie naturalnego przebiegu klinicznego infekcji COVID-19 u pacjentów z chorobami współwystępującymi w różnych grupach wiekowych i różnej płci.

Zaproponowane badanie pozwoli na ustalenia potencjału diagnostycznego oceny aktywności proteaz MPro i PLPro SARS-CoV-2 w porównaniu z obecnie dostępnymi metodami serologicznymi i identyfikacją RNA wirusa SARS-CoV-2

2. Analiza wpływu 100 najczęściej leków stosowanych w chorobach współwystępujących z infekcją COVID-19 na aktywność proteaz MPro i PLPro SARS-CoV-2 w modelu in vitro

Powyższe badania mogą pozwolić na identyfikację leków hamujących proteazy MPro i PLPro SARS-CoV-2 co może stać się przydatne w stratyfikacji grup ryzyka w populacji pacjentów z objawowym przebiegiem COVID-19.

Zaproponowane unikalne w skali światowej badania pozwolą na wykazanie zmian aktywności proteaz MPro i PLPro wirusa SARS-Cov-2 w trakcie infekcji COVID-19 w analizie longitudinalnej. Rezultatem końcowym projektu będzie ocena przydatności badania aktywności proteaz w wymazie z nosogardła do przygotowania szybkich testów diagnostycznych w zakażeniach SARS-Cov-2, które będą oparte na aktywności enzymatycznej, a nie jak dotychczas na RNA wirusa lub identyfikacji przeciwciał anty-SARS-Cov-2.

Drugim rezultatem końcowym będzie wykorzystanie wyników analizy potencjalnej inhibicji leków stosowanych w chorobach współwystępujących z COVID-19 do wdrożenia zindywidualizowanego podejścia terapeutycznego w oparciu o obiektywną stratyfikację grup w zależności od ryzyka wystąpienia zakażenia SARS-Cov-2 o ciężkim przebiegu. Zastosowanie wyników projektu w praktyce może mieć charakter uniwersalny i stać się przydatne w leczeniu pacjentów z COVID-19 na całym świecie.

Głównymi odbiorcami opracowanego rozwiązania będą zespoły terapeutyczne leczące pacjentów z COVID-19 z chorobami współwystępującymi.

Dofinansowanie, jakie otrzymał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej  - Curie Zgierzu to kwota 519 375,00  , a kwota przypadająca na cały projekt to wartość

1 828 550,00 zł.

W kosztach  projektu uwzględniono między innymi :

1. koszty ochrony osobistej (maski, kombinezony itp.)

2. zestawy do wymazów

3. wykonanie badań RT-PCR)

4. oznaczania IL6

5. oznaczania CRP, PCT)

6. oznaczania przeciwciał

7. badania proteaz wirusowych metodą mikroskopii konfokalnej (licencja na oprogramowanie do mikroskopu konfokalnego, przeciwciała pierwszo- i drugorzędowe i sondy fluorescencyjne, szkiełka, barwniki)

8. badania proteaz wirusowych metodą Western blotting (żele PAGE, bufory, sondy fluorescencyjne, markery mas cząsteczkowych, przeciwciała monoklonalne)

9. Plastiki i drobny sprzęt laboratoryjny

10. Oznaczania inhibicji aktywności enzymów przez 100 najczęściej stosowanych leków w modelu in vitro) .

Realizacja projektu została przewidziana na okres 2020-2021 r.

Realizacja projektu została przewidziana na okres